הזמנת שומה (ותשלום מקדמה 1000 ש"ח)
תוספת שלישית (סעיף 691 א )

"השבחה"
עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית,מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 5691,בדבר היטל השבחה
הנך חייב בתשלום היטל השבחה לועדה.
הננו להסב את תשומת ליבך כי על תשלום ההיטל חל חוק הרשויות המקומיות(תש"מ 1980) וכל חוב יישא הצמדה בהתאם לחוק הנ"ל.

ובמידה ואין חוב היטל השבחה, הכסף יוחזר במלואו.

בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח בדואר רשום
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא
ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.
שם יישוב:  
* גוש     
* חלקה     
מגרש  
* שם פרטי     
* שם משפחה     
מס. טלפון  
מס. נייד  
* מייל        
הערות