טפסים ונהלים

טפסים

אישור מהנדס על בדיקת בטון  - טופס זה מלווה לבדיקת בטון ע"י מעבדה מאושרת כגון איזוטופ, טכניון
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת - נועד לפרגולות
בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל
בקשה למידע תכנוני
בקשה לתעודת גמר
תנאים למתן טופס אכלוס
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על קבלת אחריות לביקורת
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס להגשת חישובים סטטיים
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד
טופס 10 - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
טופס אישור התקנת מעקות
דו"ח בדיקת מרחב מוגן לפני מתן אישור איכלוס
אישור מתקין המערכות הסולריות
תצהיר פרסום הפקדה
הזמנת צילומים מתיק הבניין
טופס החתמת שכנים
טופס פטור מהגשת מפת מדידה בסמכות מהנדס לפי סע' 13 (א) 
תצהיר קבלן רשום 

 

נהלים

הנחיות להוצאת היתר בניה
תנאים למתן טופס איכלוס (טופס 4)
הנחיות לבקשה לשימוש חורג
כללים למתן היתר בניה לתוספת על הגג
רשימת תיוג למילוי דרישות להגשת תיק בקשה
היתר לעבודה מצומצמת
נוהל הגשת מסמכי החתמת שכנים

 

תקנות לבניית פרגולה

חישוב שטחים