אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

פטור מהיתר בניה רגיל - החל מ- 1/8/14 יכנסו לתוקף הנחיות לפטור מהיתר - לפרטים היכנסו לכפתור "הנחיות לפטור מהיתר"
  

נוהל הגשת בקשה למידע להיתר

בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בסמכות מהנדס (לפי סע' 13 (א). 

רשימת הבקשות להיתר הפטורות ממפת מדידה:

על אחריות המבקש להגיש למהנדס הועדה בקשה לפטור מהגשת מידע תכנוני לפני פתיחת תיק מדיע להיתר באתר המקוון.  

 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הועדה המקומית ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.